1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przetwarzanych dla potrzeb Spółki jest:

    NMG S.A.
    ul. Fordońska 246
    85 – 766 Bydgoszcz
    REGON 364303780
  1. NMG S.A w pełni wdrożyła organizacyjno - techniczne wymagania w zakresie ochrony danych osobowych danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z póź. zmianami (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Do kontroli zgodności przetwarzania danych, z przepisami o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy
  2. Zgodnie z art. 36a ustawy został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Punkt do zakresu obowiązków:

Zakres podstawowych obowiązków:

Pkt. 2 Przestrzeganie przepisów w zakresie przetwarzanych danych osobowych na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych

© 2002-2017 NMG