KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring TV

2021-04-19

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring TV

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring TV.pdf
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

NMG S.A. ul. Fordońska 246; 85-766 Bydgoszcz

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie oraz ochrony mienia. Monitoring prowadzony jest całodobowo, obejmuje teren NMG S.A. i teren bezpośrednio przyległy.
  2. Monitorowane obiekty, pomieszczenia i teren zostały oznaczone piktogramami OBIEKT MONITOROWANY.
  3. Nagrania obrazu z monitoringu przechowuje się przez okres 14 dni od dnia nagrania.
  4. Monitoring prowadzony jest z poszanowaniem godności i dóbr osobistych osób nim objętych. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w ww. celach, a dostęp do materiałów z monitoringu będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty z mocy prawa. Każda z osób upoważnionych zobowiązana jest  do zachowania w tajemnicy wynikającą z tych materiałów.
  5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub NMG S.A. powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są także powierzane za zasadzie art. 28 RODO wyspecjalizowanym podmiotom realizującym obowiązki w zakresie ochrony fizycznie obiektów i terenu NMG. Dane osobowe nie będą użyte do zautomatyzowanego profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uzyskania przez Pana/Panią, że przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy i następuje poprzez występ na obszar monitorowany.
  9. Z Inspektorem Ochrony Danych w NMG można kontaktować się mailowo pod adresem: iod@nmg.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem NMG S.A. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, z dopiskiem: „do Inspektora Ochrony Danych”.

Administrator Danych