Zapytanie ofertowe w Projekcie iUSER / Zapytanie podwykonawcze

20.02.2017 Zapytanie ofertowe nr 4/iUSER/2017 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu pt.  „System sterowania popytem poprzez aktywne urządzenia w instalacjach odbiorców indywidualnych i komercyjnych w oparciu o dane ON-LINE z systemu klasy AMI” obejmująca prace B+R. Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, dla którego Spółka NMG S.A. ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”  Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs 7/1.2/2016_iUSER.

Zapytanie ofertowe