Zapytanie ofertowe nr 4/K/MSP/1.1.1/2018

2018-04-19

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/K/MSP/1.1.1/2018 dotyczące wyboru kadry naukowej w ramach projektu pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”, na funkcję Specjalista.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego NMG SA ubiega się o dofinansowanie w zakresie Konkursu nr 1, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP.

 

Informujemy, iż w formularzu zapytania ofertowego w punkcie 9 omyłkowo wpisano pozycję: "gotowości do rozpoczęcia prac wyrażona w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy;".

Składając ofertę prosimy o zignorowanie tego punktu i złożenie oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2018 r.

Wyjaśnienie

Zapytanie ofertowe nr 4/K/MSP/1.1.1/2018