ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/VB/2019

2019-01-14

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/VB/2019 dotyczące zakupu usługi badawczej od jednostki naukowej w ramach realizacji projektu pt.: „Centralny System Monitorowania Mediów (CSMM) uwzględniający warunki środowiskowe, dedykowany obiektom użyteczności publicznej”.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego NMG SA otrzymało dofinansowanie w zakresie Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.01.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest w poniższych linkach:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/applicant/2343

 

Zapytanie ofertowe nr 1/VB/2019