ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 – 1/1.2/2018

2019-05-22

Dotyczy: Wyboru kandydata na stanowisko Kierownika B+R w ramach projektu pt.: „Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 konkurs 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship

Zamówienie udzielane zgodnie zasadą  konkurencyjności  określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach  Programu  Operacyjnego  Inteligentny Rozwój  2014-2020.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0005/18.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w zapytaniu ofertowym, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.05.2019r.

Zapytanie ofertowe dostępne jest w poniższych linkach:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 - Kierownik B+R - 1_1.2_2018 - 22.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 - Kierownik B+R - 1_1.2_2018 - załączniki