08.02.2018

Poszukujemy Generalnego Wykonawcy budowy budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego NMG S.A.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy budowy budynku biurowego o powierzchni ok. 650 m2, pełniącego funkcję Centrum Badawczo–Rozwojowego NMG S.A. wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi.

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1087431

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz

Cel zamówienia

Budowa budynku biurowego pełniącego funkcję Centrum Badawczo–Rozwojowego NMG S.A.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został opisany w załączonym dokumencie "zapytanie ofertowe" wraz z załącznikami.

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na adres: ul. Fordońska 246, 86-766 Bydgoszcz
    lub droga elektroniczną na adres: zczajkowski@nmg.pl 
    Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi: w dniu 28.02.2018r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert jest jawne.
  4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zczajkowski@nmg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Orzeł, Zbigniew Czajkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Orzeł (783 121 414), Zbigniew Czajkowski (662 067 944)

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 28/12/2018 r.

Załączniki

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1. Cena ofertowa – waga 60%
2. Termin realizacji – waga 20%
3. Gwarancja wykonania – waga 20%

Zamawiający - Beneficjent

NMG SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

NIP

5542938099

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0239/16-00

Link do ogłoszenia

Aktualizacja informacji: POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIOWNE

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej