ZAPYTANIA OFERTOWE NR 1-8/NMG/2019/1.1.1/K

2019-10-22

Dotyczy: Wyboru kandydatów na stanowiska Kierownika B+R oraz Specjalistów B+R w ramach przygotowywanego projektu pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Postępowania, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w zapytaniach ofertowych, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.10.2019r.

Zapytania ofertowe dostępne są w poniższych linkach:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 8

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Kierownik B+R

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 6